Algemene voorwaarden

 1. Algemene bepalingen: definities, toepasselijkheid en vernietigbaarheid
 2. Formuleren van de aanbieding
 3. Ontwikkelen webshop en uitbreiding
 4. Prijzen
 5. Levering
 6. Medewerking door Afnemer
 7. Acceptatie van de Diensten
 8. Gebruik software / overeenkomsten met derden
 9. Gebruiksrecht en beperkingen
 10. Onderhoud
 11. Webhosting
 12. Opleiding en training
 13. Betalingsvoorwaarden
 14. Garantie
 15. Niet-nakoming, ontbinding, opschorting
 16. Aansprakelijkheid, schadevergoeding
 17. Force majeure
 18. Intellectueel eigendom
 19. Geheimhouding
 20. Overdraagbaarheid
 21. Inbreuk/boete
 22. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
 23. Deponering en wijzigingen

1. Algemene bepalingen: definities, toepasselijkheid en vernietigbaarheid

 • 1.1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn in oktober 2011 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant onder nummer 52899624 en zullen op het eerste verzoek van Afnemer kosteloos worden toegezonden.
 • 1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • (a) Diensten: alle werkzaamheden in welke vorm en hoegenaamd ook die Madia voor of ten behoeve
 • van Afnemer verricht, al dan niet in samenhang met (af)levering van Producten, bestaande uit één of meerdere diensten: het verstrekken van een licentie, het ontwikkelen en/of onderhouden van programmatuur, het ontwikkelen en onderhouden van een website, webhosting, opleiding en training en/of overige diensten;
 • (b) Gebrek: iedere substantiële afwijking van de Diensten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de Dienst of iedere anderszins niet correct uitgevoerde Dienst.
 • (c) Afnemer: een partij die aanbiedingen of offertes aanvraagt voor Diensten of deze bestelt en een partij namens welke de genoemde aanbiedingen, offertes, bestellingen en daaropvolgende Overeenkomsten of contracten tot stand zijn gebracht;
 • (d) Order: iedere opdracht van Afnemer aan Madia tot het verrichten van Diensten, in welke vorm dan ook;
 • (e) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Madia en Afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;
 • (f) Specificatie: de door Madia opgestelde en/of door Madia uitdrukkelijk goedgekeurde omschrijving van door Madia geleverde of te leveren Diensten, welke wordt vermeld of naar welke wordt verwezen in de Order of de Overeenkomst. Bij gebreke daarvan geldt als omschrijving hetgeen
 • tussen partijen, of bij gebreke daarvan, hetgeen in de branche algemeen gebruikelijk is;
 • (g) Madia: Madia B.V., statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant onder nummer 52899624, alsmede haar
 • rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel;
 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten en te verrichten Diensten
 • van Madia, strekkende tot het verkopen, (uit)leveren of onder enige andere titel ter beschikking stellen van Diensten van welke aard ook of onder welke benaming dan ook, ten behoeve van Afnemers, behoudens voor zover, mede gezien de aard van de overeengekomen of overeen te komen prestaties, andere algemene voorwaarden van Madia (bijvoorbeeld de Algemene Inkoopvoorwaarden) van toepassing zijn.
 • 1.3. Behoudens wanneer, mede gezien de aard van de overeengekomen of overeen te komen prestaties, andere Algemene Voorwaarden van Madia van toepassing zijn (zoals de Algemene Inkoopvoorwaarden), maken deze Voorwaarden deel uit van alle Overeenkomsten en zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Madia en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.
 • 1.4. De toepasselijkheid van enig algemene voorwaarde(n) van Afnemer wordt (worden) door Madia uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.
 • 1.5. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2 Formuleren van de aanbieding

 • 2.1 De Afnemer zal Madia zo zorgvuldig mogelijk informeren omtrent haar eisen en specificaties met betrekking tot de webshop die ten behoeve van hem zal worden ontwikkeld door Madia. De Afnemer zal Madia in dat kader tijdig en volledig alle informatie verschaffen die Madia nodig heeft voor een deugdelijk voorstel voor de bouw van de webshop en de te leveren Diensten. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties blijven voor risico van de Afnemer.
 • 2.2 Madia zal naar aanleiding van de door de Afnemer verstrekte specificaties en informatie een project brief formuleren waarin een globale omschrijving van de door Madia uit te voeren werkzaamheden wordt geformuleerd.
 • 2.3 Alle aanbiedingen en offertes die door Madia worden ingediend, zijn vrijblijvend en zonder verplichting voor Madia tenzij expliciet anders wordt verklaard.

3. Ontwikkelen webshop en uitbreiding

 • 3.1 Indien de Afnemer de aanbieding accepteert, komt de Overeenkomst tot stand.
 • 3.2 De Afnemer is ermee bekend dat als gevolg van de uitwerking van de project definitie met betrekking tot de te leveren Diensten na acceptatie en /of ondertekening van de Overeenkomst kan wijzigen. Indien de Afnemer aangeeft de Overeenkomst alsnog te willen ontbinden en Madia daarmee akkoord gaat, is Madia gerechtigd de kosten van het opstellen van de project definitie en overige daaraan gerelateerde kosten aan de Afnemer in rekening te brengen.
 • 3.3 Madia zal naar beste kunnen zorg dragen voor de verdere ontwikkeling van de webshop. Madia zal deze webshop verder vormgeven op basis van de project definitie.
 • 3.4 Indien de Afnemer alsnog wijzigingen wenst aan te brengen in de project definitie zal zij Madia daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Indien deze wijzigingen leiden tot meerwerk, is Madia gerechtigd de kosten daarvan bij de Afnemer in rekening te brengen.
 • 3.5 Madia zal bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening houden met redelijke aanwijzingen van de Afnemer, mits deze tijdig worden meegedeeld en geen invloed hebben op de planning van de werkzaamheden.
 • 3.6 Indien de Afnemer op een later moment een uitbreiding wenst van voor haar ontwikkelde webshop, zal dit plaatsvinden in een acceptatie omgeving. Partijen zullen overleggen indien de acceptatie omgeving niet beschikbaar is. Desgevraagd kan Madia deze tegen betaling voor de Afnemer creëren. Indien de Afnemer er voor kiest de uitbreiding te ontwikkelen in een live omgeving en geen gebruik te maken van een acceptatie omgeving, is Madia niet aansprakelijk voor enige fouten of gebreken in die uitbreiding en/of de gevolgen van het gebruiken van die uitbreiding voor de bestaande webshop. 3.7 De Afnemer is er mee bekend dat er een verschil mogelijk is in het gedrag van een uitbreiding in een acceptatie omgeving en een live omgeving. Madia zal zich inspannen om deze verschillen zo beperkt mogelijk te houden, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de Afnemer de uitbreiding in de acceptatie omgeving heeft geaccordeerd en deze zich in de live omgeving anders gedraagt. Wel zal Madia zich inspannen om deze verschillen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

4. Prijzen

 • 4.1 Alle prijzen die zijn aangeboden of geoffreerd door Madia zijn netto contant, zonder korting en exclusief eventuele belastingen, accijnzen, kosten en toeslagen die ten tijde van de oplevering verschuldigd zijn. Alle prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW, in Euro’s, tenzij speciaal anders wordt vermeld.
 • 4.2 Indien Afnemer periodiek betalingsverplichtingen heeft jegens Madia, is Madia gerechtigd deze prijzen met inachtneming van een periode van 3 maanden te wijzigen. Deze termijn vangt aan op de dag dat de wijziging schriftelijk aan de Afnemer is meegedeeld. Indien de Afnemer het niet eens is met de wijziging van de prijs, heeft hij het recht om binnen 1 maand nadat hij op de hoogte is gesteld van de voorgenomen prijswijziging, de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de prijswijziging in zou gaan.

5. Levering

 • 5.1 De door of namens Madia aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief en zijn naar beste weten meegedeeld. De gestelde termijnen zijn streefdata en gelden niet als fataal. De Afnemer kan aan deze termijnen geen rechten ontlenen en Madia komt eerst in verzuim nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een termijn van 4 weken is gesteld om alsnog haar verplichtingen na te komen.
 • 5.2 Een late levering zal geen recht op schadevergoeding of annulering van de Overeenkomst tot gevolg hebben.
 • 5.3 Madia zal het recht hebben de Diensten in gedeelten te leveren, in welk geval elke gedeeltelijke aflevering zal worden gezien als een afzonderlijke Overeenkomst. Madia zal de Afnemer voorafgaand informeren omtrent haar voornemen om een deel van de Diensten te leveren.
 • 5.4 De levering van de Diensten aan de Afnemer zal plaatsvinden door gebruikmaking van telecommunicatiefaciliteiten (online) dan wel op een daarvoor geschikte informatiedrager. Madia en de Afnemer zullen hieromtrent indien mogelijk voorafgaand afspraken maken om de levering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
 • 5.5 Madia zal, indien van toepassing, de Afnemer op verzoek voorzien van de applicatiecode. van de software c.q. programmatuur die zij heeft ontwikkeld.

6. Medewerking door Afnemer

 • 6.1 De Afnemer zal Madia steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 • 6.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Madia staan of indien de Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Madia in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft Madia het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Madia kan in dat geval ook niet worden gehouden aan de overeengekomen leveringstermijnen.
 • 6.3 Madia is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Madia is daarnaast gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

7. Acceptatie van de Diensten

 • 7.1 De Diensten zullen worden geacht te zijn geaccepteerd zodra de “user acceptance test” (“UAT”) heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel 7.2 en verder van dit artikel, dan wel indien de Diensten door Madia ter beschikking zijn gesteld en deze door de Afnemer voor commerciële doeleinden in gebruik zijn genomen.
 • 7.2 Indien partijen zijn overeengekomen dat er een UAT zal plaatsvinden, zullen partijen gezamenlijk de Diensten testen. Madia zal daartoe voldoende gekwalificeerd personeel ter beschikking stellen.
 • 7.3 Indien tijdens de UAT blijkt dat de Diensten fouten bevatten, hetgeen inhoudt dat de Diensten geheel of gedeeltelijk op essentiële onderdelen niet voldoen aan de tussen partijen overeengekomen technische en/of functionele Specificaties, zal Madia de Afnemer omtrent de fouten informeren. Tevens zal Madia deze fouten binnen een redelijke termijn herstellen. Zij zal de Afnemer zo spoedig mogelijk informeren omtrent de te verwachten herstelperiode.
 • 7.4 De UAT is geslaagd in het geval de Diensten geen of ondergeschikte fouten bevat en de Diensten vanuit functioneel perspectief voldoen aan de overeengekomen Specificaties. Van ondergeschikte fouten is slechts sprake indien deze fouten de ingebruikname van de Diensten niet belemmert en de Afnemer niet gehinderd wordt in het gebruik van de Diensten in het commerciële verkeer.
 • 7.5 In het geval van deelleveringen, staat het al dan niet accepteren van een deel van de te leveren Diensten niet in de weg aan de acceptatie van een ander onderdeel.
 • 7.6 Zodra de Diensten zijn geaccepteerd, is Madia gekweten van haar verplichtingen in dat opzicht. Deze kwijting laat onverlet dat Madia gehouden is de ondergeschikte fouten als bedoeld in artikel 7.4 hiervoor te herstellen.

8. Gebruik software / overeenkomsten met derden

 • 8.1 Voor het gebruik van de standaard software met betrekking tot de Diensten, zal de Afnemer, indien er wordt gekozen voor een betaalde versie, een directe overeenkomst sluiten met Magento Inc. Indien de Afnemer er voor kiest een gratis versie van de software van Magento te hanteren, is de Afnemer zelfstandig verantwoordelijk voor het vaststellen van de voorwaarden van Magento. Madia is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door Magento, dan wel voor enig gebrekkige nakoming door de Afnemer van de voorwaarden van Magento.
 • 8.2 Tenzij Madia uitdrukkelijk een garantie heeft gegeven omtrent de functionaliteiten van de software van Magento of enige andere software(applicatie), is zij niet verantwoordelijk voor de aan- of afwezigheid van die functionaliteiten. Madia is nooit aansprakelijk voor bugs die op enig moment in de software van Magento blijk te zitten.
 • 8.3 Indien en voor zover aan de Afnemer in het kader van de Diensten licenties worden verstrekt, garandeert de Afnemer hierbij dat zij zich volledig aan de voorwaarden van deze licenties, met inbegrip van eventuele beperkingen in gebruik zal houden en vrijwaart zij Madia van enige schade en/of kosten die het gevolg zijn van en schending van de voorwaarden van die betreffende licenties.
 • 8.4 De Afnemer is ermee bekend dat het mogelijk is dat na de aankoop van een extensie een zogenaamd extensie conflict kan optreden. De Afnemer blijft in dat geval gehouden de kosten van de betreffende aangekochte extensie te vergoeden aan Madia.
 • 8.5 Indien er fouten blijken te zitten in de door Madia ten behoeve van de Afnemer aangekochte extensie of indien de encrypt codes niet goed blijken te zijn, is Madia daarvoor niet aansprakelijk. Madia zal op verzoek de Afnemer assisteren bij het verhalen van de kosten op de leverancier van de betreffende extensie.

9. Gebruiksrecht en beperkingen

 • 9.1 Met het leveren van de Diensten wordt aan de Afnemer een gebruiksrecht verstrekt door Madia met betrekking tot het gebruik van die Diensten. Dit gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet- sublicentieerbaar.
 • 9.2 De Afnemer verklaart en is er mee akkoord dat de Diensten uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie zal gebruiken, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. De Afnemer zal zich verder aan alle gebruiksbeperkingen houden die partijen met elkaar van tijd tot tijd overeenkomen.
 • 9.3 Het is de Afnemer niet toegestaan de Diensten te verkopen, te verhuren of op enige andere wijze deze aan een ander ter beschikking te stellen met als doel dat deze derde de Diensten voor commercieel of professioneel gebruik gaat toepassen. Partijen stellen vast dat het ondanks dit verbod de Afnemer wel is toegestaan de Diensten ter hosting bij een derde onder te brengen.

10. Onderhoud

 • 10.1 Indien de Afnemer (periodiek) onderhoudswerkzaamheden wil laten uitvoeren door Madia, zullen partijen daartoe een service level agreement sluiten. Voor zover partijen geen service level agreement sluiten, is Madia gerechtigd haar werkzaamheden op urenbasis te factureren tegen de op dat moment geldende tarieven.
 • 10.2 Madia zal bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden naar beste kunnen uitvoeren en in overeenstemming met de afgesproken service levels. Madia is echter niet gehouden tot het behalen van de service levels indien zij daartoe wordt belemmerd door een omstandigheid die buiten haar invloedsfeer ligt. Madia zal de Afnemer per ommegaand informeren omtrent een dergelijke omstandigheid als deze zich voor doet. Partijen zullen dan in overleg treden omtrent het verhelpen van die omstandigheid en de te behalen service levels.
 • 10.3 De Afnemer zal Madia alle medewerking verschaffen die noodzakelijk is voor een goed onderhoud en het behalen van de service levels.
 • 10.4 Indien het onderhoud online plaatsvindt, zal de Afnemer zorg dragen voor een deugdelijke infrastructuur en telecommunicatiefaciliteiten. Indien Madia niet in de gelegenheid is de onderhoudswerkzaamheden te verrichten als gevolg van een gebrekkige infrastructuur en telecommunicatiefaciliteiten is zij niet gehouden tot het voltooien van die werkzaamheden en mag zij de uitvoering daarvan opschorten. Madia zal de Afnemer daarvan per ommegaand schriftelijk op de hoogte stellen.
 • 10.4 Het onderhoud door Madia omvat niet het ter beschikking stellen van nieuwe versies van software, tenzij schriftelijk overeengekomen. Indien Madia wel is gehouden nieuwe versies ter beschikking te stellen, dan is zij na een periode van 3 maanden na die ter beschikkingstelling uitsluitend nog gehouden tot het onderhoud van die nieuwe versie en is zij niet meer gehouden fouten of gebreken in de voorgaande versie te herstellen. Indien de functionaliteiten van de nieuwe versie dat noodzakelijk maakt, zullen partijen een nieuwe service level agreement sluiten om deze goed aan te laten sluiten op deze nieuwe versie.
 • 10.5 Madia is niet gehouden tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden:
 • 10.5.1 indien de Diensten door derden zijn onderhouden of gemodificeerd;
 • 10.5.2 er sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik door de Afnemer;
 • 10.5.3 de Afnemer in strijd handelt met instructies zoals verstrekt door Madia op enig moment;
 • 10.5.4 indien Madia daartoe om welke reden dan ook niet in de gelegenheid wordt gesteld.

11. Webhosting

 • 11.1 Madia zal zich naar beste kunnen inspannen om de verbinding via de Webhosting omgeving van Madia met internet tot stand te brengen en deze in stand te houden teneinde de website van de Afnemer 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar te laten zijn voor de Afnemer en derden.
 • 11.2 Partijen leggen de (omvang van de) werkzaamheden uit hoofde van de Diensten die worden geleverd door Madia bestaande uit de webhosting vast in een service level agreement. Zolang er geen service level agreement is gesloten zal Madia uitsluitend gehouden zijn tot het verrichten van de Dienst zoals opgenomen in het eerste lid van dit artikel.
 • 11.3 De Afnemer blijft zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de webshop, inrichten, parametiseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving tenzij Madia de Webhosting verzorgt. Ook is Madia slechts gehouden tot het verzorgen van backup-, uitwijk- en recovery diensten indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 11.5 De Afnemer is er mee bekend dat Madia gerechtigd is haar dienstverlening met betrekking tot de webhosting op te schorten indien de Afnemer op enig moment niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.

12. Opleiding en training

 • 12.1 Madia is bereid om de Afnemer van training en opleiding te voorzien met betrekking tot de Diensten.
 • 12.2 Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat de Afnemer bij levering van de Diensten tevens recht heeft op training op het gebied van het beheer van de geleverde Diensten.
 • 12.3 Het is mogelijk voor de Afnemer om training en opleiding bij Madia te betrekken op urenbasis. Madia is gerechtigd de training en opleiding in rekening te brengen tegen de op dat moment geldende uurtarieven.
 • 12.4 Indien de Afnemer zich heeft aangemeld voor een training en opleiding en deze minder dan 24 uur voor de start annuleert, is Madia gerechtigd om eventuele kosten die zij heeft moeten maken in dat kader aan de Afnemer in rekening te brengen.
 • 12.4 Madia geeft geen garantie omtrent de effectiviteit van de training en opleiding of omtrent de duur waarbinnen de Afnemer de training en opleiding zou moeten kunnen doorgronden. De Afnemer stemt er mee in dat de inhoud van de training en opleiding door Madia wordt bepaald. Wel geeft Madia een garantie omtrent de juistheid en volledigheid van de door haar te verstrekken informatie bij die training en opleiding.

13. Betalingsvoorwaarden

 • 13.1 De wijze van betaling zal worden bepaald in de aanbieding, dan wel in de Overeenkomst. Voor zover in de aanbieding dan wel de Overeenkomst niets is opgenomen, is de Afnemer gehouden de facturen te voldoen overeenkomstig de betalingstermijn als opgenomen op de factuur. Betalingen moeten worden gedaan op de bankrekening die door Madia op de betreffende factuur wordt aangeduid.
 • 13.2 Voor zover er geen betalingsschema is overeengekomen tussen partijen zijn periodieke vergoedingen maandelijks achteraf verschuldigd.
 • 13.2 De Afnemer zal in verzuim zijn na verstrijking van de betalingstermijn zonder dat daarvoor een kennisgeving met een ingebrekestelling nodig is. Als de Afnemer het verschuldigde factuurbedrag niet op tijd betaalt, zal hij Madia een rente van 2% van het factuurbedrag verschuldigd zijn voor iedere maand of ieder deel van de maand waarmee de betalingstermijn wordt overschreden.
 • 13.3 Alle kosten die Madia moet maken (zowel in als buiten rechte) om haar vordering voldaan te krijgen zullen door de Afnemer worden vergoed. Naast het recht op vergoeding van kosten heeft Madia tevens het recht om de Afnemer de toegang tot de Diensten te ontzeggen, althans deze voor de Afnemer onmogelijk te maken zonder dat zij is gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten.
 • 13.4 Betalingen die zijn gedaan door de Afnemer zullen, niettegenstaande de beschrijving, worden gecrediteerd met kosten, vervolgens met rente en daarna met facturen in volgorde van ouderdom, ook als zij nog niet zijn vervallen.
 • 13.5 Madia heeft te allen tijde het recht van de Afnemer te vragen zekerheid te geven dat hij aan al zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst voldoet op een wijze die Madia acht voldoende te zijn, dan wel aan haar een machtiging verstrekt om periodieke betalingen van haar rekening af te schrijven. Wanneer de Afnemer nalaat onmiddellijk een dergelijke zekerheid te bieden zal Madia het recht hebben de verdere uitvoering van de Overeenkomst(en) stop te zetten totdat de Afnemer de gevraagde zekerheid, dan wel de machtiging heeft geboden.

14. Garantie

 • 14.1 Madia garandeert dat zij de Diensten naar beste kunnen zal leveren en dat deze zullen voldoen aan de tussen partijen in de Overeenkomst vastgestelde Specificaties.
 • 14.2 Madia garandeert niet dat de Diensten geschikt zijn voor het feitelijk of beoogde gebruik van de Afnemer en/of dat de Diensten tijdens het gebruik volledig zonder gebreken of fouten zal functioneren.
 • 14.3 Madia zal zich inspannen om fouten die ontstaan na de levering, acceptatie of ingebruikname van de Diensten zo spoedig mogelijk te herstellen indien deze fouten ontstaan binnen een periode van 1 maand na acceptatie of ingebruikname. De garantie strekt zich niet uit tot fouten of gebreken die zijn ontstaan als gevolg van modificaties van de Diensten door anderen dan Madia of die het gevolg zijn van gebrekkige hardware van de Afnemer of andere externe factoren.
 • 14.4 De herstelwerkzaamheden zullen binnen de garantietermijn als opgenomen in het voorgaande lid kosteloos worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten. Indien de Afnemer wenst dat Madia na het einde van de garantietermijn herstelwerkzaamheden uitvoert, is Madia gerechtigd deze werkzaamheden in rekening te brengen tegen de op dat moment geldende uurtarieven binnen Madia.
 • 14.5 Madia en de Afnemer zullen gezamenlijk bepalen waar en op welk tijdstip de herstelwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
 • 14.6 Indien Madia en de Leverancier een separate service level agreement hebben afgesloten zijn de voorgaande leden van dit artikel uitsluitend van toepassing voor zover zij niet in tegenspraak zijn met dit artikel.

15. Niet-nakoming, ontbinding, opschorting

 • 15.1 Madia zal zijn gemachtigd de Overeenkomst volledig of gedeeltelijk te ontbinden/beëindigen of de uitvoering ervan op te schorten, met onmiddellijke ingang, zonder tussenkomst van de rechter, behoudens de andere rechten die Madia heeft (op nakoming en/of schadevergoeding), wanneer:
 • a.de Afnemer handelt in strijd met enige bepaling van de Overeenkomst tussen de partijen of deze
 • algemene voorwaarden;
 • b.de Afnemer surseance van betaling aanvraagt of een aanvraag indient voor faillietverklaring;
 • c. het faillissement van de Afnemer is aangevraagd;
 • d.het bedrijf van de Afnemer is gesloten of geliquideerd;
 • e.schuldeisers een regeling is aangeboden;
 • f. beslag is gelegd op één van de bedrijfsmiddelen van de Afnemer;
 • g.ingevolge de bepalingen van de Coördinatiewet Sociale Verzekering van deze strekking, een kennisgeving van onvermogen van betaling is gegeven.
 • 15.2 In de gevallen die worden beschreven in lid 1 hierboven, zal een eventuele vordering tegen de Afnemer onmiddellijk verschuldigd zijn, zonder dat Madia gehouden zal zijn een vergoeding of garantie te verstrekken. De bepaling van lid 1 van dit artikel zal overeenkomstig van toepassing zijn, wanneer de Afnemer, na schriftelijk te zijn uitgenodigd zekerheid te bieden die passend is naar de mening van Madia, dat binnen zeven dagen niet heeft gedaan.
 • 15.3 Voor zover de Overeenkomst is aangegaan voor een langere duur is de Afnemer gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde termijn, is de Afnemer niet gerechtigd deze tussentijds te beëindigen.

16. Aansprakelijkheid, schadevergoeding

 • 16.1 Madia zal niet aansprakelijk zijn voor enige schadevergoeding, inclusief, maar niet beperkt tot kosten en uitgaven, die het gevolg zijn van een eventuele nalatigheid in het voldoen aan zijn verplichting(en) jegens de Afnemer, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove nalatigheid door de ondergeschikten in management en leiding van Madia. In geen geval zal Madia aansprakelijk zijn voor enige speciale, indirecte of incidentele schadevergoeding of vergoeding voor gevolgschade.
 • 16.2 De Afnemer zal Madia schadeloos stellen voor en Madia vrijwaren tegen vorderingen van derden ten aanzien van schade die het gevolg is van Diensten geleverd door Madia, wanneer en voor zover de schade is ontstaan door nalatigheid van de Afnemer, ondergeschikten van de Afnemer of van anderen die de Afnemer heeft gebruikt krachtens de voorwaarden van overeenkomst(en) die zijn getekend met een derde.
 • 16.3 Indien de Afnemer op enig moment een uitbreiding wenst van de Diensten en zij er voor kiest om deze uitbreiding niet te testen in een acceptatieomgeving maar deze direct in een live omgeving wenst te plaatsen, zal dit geheel geschieden voor risico van de Afnemer en is Madia niet aansprakelijk voor het functioneren van de uitbreiding van de Diensten.
 • 16.4 Indien de Afnemer de hosting van de Diensten niet via Madia wenst te laten verlopen, is Madia niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of beperkt beschikbaar zijn van de Diensten.
 • 16.5 Aansprakelijkheid van Madia jegens de Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst is beperkt tot maximaal de door de Afnemer betaalde prijs uit hoofde van de Overeenkomst in de aan het incident voorgaande 12 maanden.
 • 16.6 De Afnemer is gehouden een schade uiterlijk binnen 2 maanden na het bekend worden met die schade aan Madia schriftelijk mee te delen, bij gebreke waarvan de Afnemer haar rechten op schadevergoeding verliest.

17. Force Majeure

 • 17.1 Force majeure zal worden geacht te bestaan in al die omstandigheden die verhinderen dat Madia de Overeenkomst of een deel ervan uitvoert of het voor haar onmogelijk of onredelijk belastend maken om dat te doen, in zoverre dergelijke omstandigheden zich voordoen buiten de redelijke controle van Madia, waaronder, maar niet uitsluitend, brand, stakingen, arbeidsonrust, wettelijke beperkingen, overheidsmaatregelen in de breedste zin met betrekking tot het verrichten van de Diensten enz.
 • 17.2 In het geval van force majeure wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van genoemde omstandigheden. De partij die zich beroept op force majeure zal de andere partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van het voorvallen en het eindigen van de omstandigheden die, naar deze partij beweert, force majeure veroorzaken.

18. Intellectuele eigendom

 • 18.1 Alle (aanspraken op) rechten van intellectuele eigendom op (delen van) de door Madia ontwikkelde en geleverde dan wel anderszins ter beschikking gestelde Diensten (blijven) uitsluitend bij Madia berusten. Voor zover (delen van) deze Diensten worden beschermd door enig recht van intellectuele eigendom dan wel een daarmee gelijk te stellen recht, verkrijgt de Afnemer uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden welke hem in dit artikel uitdrukkelijk worden toegekend. Afnemer heeft uitsluitend het recht op gebruik van de betreffende (delen van) Diensten binnen zijn organisatie op een wijze die voor een dergelijke organisatie gebruikelijk is te achten.
 • 18.2 Ongeacht het bepaalde in artikel 18.1, verkrijgt de Afnemer intellectuele eigendoms-rechten uitsluitend op specifieke kenmerken c.q. ontwerpen van Diensten voor zover deze kenmerkend zijn voor de Afnemer en haar onderneming.
 • 18.3 Het is de Afnemer niet toegestaan enige op of in de betreffende Diensten aangebrachte aanduiding omtrent auteursrechten, octrooirechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen.
 • 18.4 Madia verklaart dat naar haar beste weten de betreffende Diensten geen inbreuk maken op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Afnemer zal Madia onverwijld schriftelijk in kennis stellen van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de betreffende Diensten inbreuk maakt op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht. Madia is gerechtigd, doch niet verplicht, om in een procedure die steunt op een beweerdelijke inbreuk als bedoeld in het vorige lid, bij uitsluiting de verdediging te voeren, dan wel enige schikking te bereiken. In een voorkomend geval staat het Madia vrij de betreffende Diensten te vervangen of te wijzigen, dan wel het recht te verwerven om het gebruik daarvan voort te zetten, dan wel de Afnemer te verplichten het gebruik of de exploitatie van de beweerdelijk inbreukmakende Diensten (tijdelijk) te staken.
 • 18.5 De Afnemer verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het recht van Madia om een ten behoeve van haar ontwikkelde technische of functionele oplossing te gebruiken ten behoeve van een andere afnemer. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot dergelijke technische of functionele oplossingen rusten bij Madia.
 • 18.6 De Afnemer vrijwaart Madia voor einge aanspraken van derden met betrekking tot een schending van het intellectueel eigendomsrecht van die derde bij het verrichten of het ontwikkelen van de Diensten.

19. Geheimhouding

 • 19.1. Elk van de partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst van de wederpartij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.<
 • 19.2 Alle in het kader van de voor de uitvoering van de Overeenkomst aan de Afnemer ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of overige informatie worden beschouwd als vertrouwelijke informatie.<
 • 19.3 De Afnemer dient desgevraagd de vertrouwelijke informatie alsmede alle kopieën of andere vermenigvuldigingen daarvan onverwijld over te dragen aan Madia.<
 • 19.4 Partijen zullen er bij de uitvoering van hun werkzaamheden voor zorg dragen dat elkaars privacy en die van derden wordt gerespecteerd.<
 • 19.5 De Afnemer stemt er mee in dat Madia de naam van de Afnemer als referentie mag vermelden op haar website.<

20. Overdraagbaarheid

 • 20.1 Het is de Afnemer niet toegestaan om direct of indirect diensten die identiek of vergelijkbaar zijn met de Diensten en de daaraan verbonden software te vervaardigen, te laten vervaardigen, te vertegenwoordigen, te distribueren of te verkopen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Madia. Het is de Afnemer specifiek niet toegestaan de Diensten en/of de daaraan verbonden software op enigerlei wijze zelfstandig of door een derde door te laten ontwikkelen met als doel dit commercieel in de markt te zetten.
 • 20.2 Ongeacht het voorgaande lid, is het de Afnemer toegestaan de Diensten en de daaraan verbonden software aan de (laten) passen. De Afnemer zal er voor zorg dragen dat de derde aan wie hij de opdracht geeft de Diensten aan te passen zich zal onthouden van het commercieel in de markt zetten van product dat is gebaseerd op de Diensten en/of de daaraan verbonden software.

21. Inbreuk, boete

  In het geval van een inbreuk op artikel 9.2, artikel 9.3, artikel 18.3, artikel 19.1 en/of artikel 19.2, zal de Afnemer aansprakelijk zijn voor een boete van € 25.000 voor iedere overtreding en een boete van € 1.000 voor elke dag dat de overtreding zal voortduren, behoudens het recht op volledige schadevergoeding. De betaling van de boete ontheft de Afnemer niet van de uitvoering van de betreffende verplichting. De boete is verschuldigd in aanvulling op de uitvoering van de verplichting. Een inbreuk op de bepalingen of verboden die in dit artikel worden genoemd, door een derde met wie de Afnemer is gelieerd in de breedste zin van het woord (inclusief, maar niet beperkt tot, het directe of indirecte aandelenbezit of een functie die de directe of indirecte uitoefening van invloed mogelijk maakt) of door een werknemer, zal worden geacht te zijn een inbreuk op een dergelijke bepaling of verbod door de Afnemer zelf.

22. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 • 22.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Orders en Overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 22.2. Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch (Nederland), behoudens voorzover door toepasselijke nationale of internationale rechtsregels dwingend anders wordt voorgeschreven.

23. Deponering en wijzigingen

 • 23.1 De tekst van deze voorwaarden en condities is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant onder nummer 52899624.
 • 23.2 Madia behoudt zich expliciet het recht voor deze algemene voorwaarden voor verkoop en levering te wijzigen. Zij zal een kopie van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de Afnemer toezenden zodra deze van kracht zijn.